XV ЗВІТНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 7-8 квітня 2015 р., м. Вінниця

       Мета конференції: обмін досвідом наукової та освітянської діяльності з метою підвищення рівня освітньої та фахової підготовки спеціалістів вищої кваліфікації; залучення молодих науковців (викладачів, аспірантів, магістрів та студентської молоді) до наукової діяльності, поглиблення набутих знань, умінь та навичок.

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти.

Кінцевий строк подання матеріалів: 04 квітня 2015 р. (включно).

  Основні напрями роботи конференції:

1. Інноваційні процеси в освіті та соціально-педагогічній діяльності.

2. Захист прав і свобод громадян у світлі вимог Конституції України.

3. Психологічні аспекти становлення особистості в навчально-виховному процесі: теорія, досвід, практика.

4. Фізична та функціональна реабілітація осіб з інвалідністю.

5. Сучасні напрямки розвитку економіки підприємства, регіональної економіки та менеджменту.

6. Проблеми сучасних гуманітарних та педагогічних наук.

7. Надання вищої освіти особам з особливими освітніми потребами: проблеми та шляхи їх вирішення.

  Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць, який є Міжнародним виданням, включеним до бібліографічної бази РИНЦ  (УДК 001:371.2(08), ББК 72Я431). Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації матеріалів, що не відповідають вимогам до оформлення.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

7 квітня 2015 року

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників

10.00 – 12.00 – відкриття конференції та пленарне засідання

12.00 – 14.00 – перерва на обід

14.00 – 18.00 – робота в секціях

8 квітня 2015 року

9.30 – 12.00 – робота в секціях

12.00 – 12.30 – підведення підсумків і закриття конференції

          Для участі у роботі конференції до 04 квітня 2015 р. потрібно надіслати на адресу ndv_vsei@ukr.net текст статті за матеріалами доповіді.

Вимоги до оформлення статті

1.  Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана, структурована відповідно до вимог до наукових статей, а також належним чином й акуратно оформлена.

2.  Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (напр.: Petrenko_Kyrylo.doc).

3.  Обсяг статті: від 6 до 18 стор. Текстовий редактор – Microsoft Word, формат

сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; Гарнітура – Time New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

4.  Структура заголовку доповіді:

‒ прізвище, ім’я та по батькові (повністю); курсив, рівняння за правим краєм;

‒ посада та місце роботи (повністю); наступний рядок через 1 інтервал, курсив, рівняння за правим краєм;

‒ науковий ступінь, вчене звання (повністю); наступний рядок через 1 інтервал, курсив, рівняння за правим краєм;

‒ назва доповіді; наступний рядок через 1,5 інтервала, великі літери симетрично до тексту, рівняння за центром.

Далі через 1,5 інтервала йде текст доповіді, вирівняний за шириною, абзацним відступом 1,25 см.

5.  Термінологія та основні положення тез доповіді у тексті можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.

6.  Покликання в тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер

сторінки.

7.  Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису.

8.  Вартість 1 сторінки публікації – 25 грн., оргвнесок  складає 100 грн (включає у себе витрати на верстку та друк збірника наукових праць, а також поточні витрати на проведення конференції). Для отримання збірника конференції поштою автор зазначає таку потребу окремим листом і надає адресу для надсилання збірника.

9.  Оплата публікації – після отримання повідомлення від редакційної колегії про прийняття статті до друку та квитанції на оплату.

  Довідки:  Костенко Наталя Іванівна, 0672855666, м. Вінниця, вул. Першотравнева 88, ndv_vsei@ukr.net

AddThis Social Bookmark Button